Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Gm. Bliżyn

Skarżysko - Kamienna, dnia 05.04.2022 r.
…................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Wł a ś c i c i e l e d z i a łek
346, 349
Ob r . Wo ł ów
Gm. B l i ż y n
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych /
ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 199 r.7 o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.344.2022) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane ze wznowieniem znaków granicznych / wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości , położonej w miejscowości Wołów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 347,348 (obręb 0021-Wołów, gm. Bliżyn ) dla której jest prowadzona Księga Wieczysta. W związku z tym w dniu 29.04.2022 r. o godz. 10.00 w miejscowości Wołów,w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia
punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 347 w miejscowości Wołów.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (187kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (5 kwietnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (7 kwietnia 2022, 10:17:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265