zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, Majków

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości– na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
 Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.1417.2021, oraz zlecenia właściciela działki nr 299 położonej w Majkowie przy ul. Staffa 142

 uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 26.04.2022r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działki ewidencyjnej nr 299 położonej
w Majkowie przy ul. Staffa 142 z działkami sąsiednimi nr: 289, 298, 300, 371.
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w Majkowie przy ul. Staffa 142 o godzinie 10:00. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału
w opisanych czynnościach wszystkich zainteresowanych.
 

 
 
…...........................................
 
POUCZENIE:
· Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic nieruchomości ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
· Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć
w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
· W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
· Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 
 
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
 
 
data  podpis

 

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (1 kwietnia 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (4 kwietnia 2022, 12:23:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 735