Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - gm. Bliżyn.

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 30.03.2022 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek numer
1009, 1010/1, 1011, 1012/1, 1013/1,
1013/2, 1013/3, 1088
obręb 0001 Bliżyn
gm. Bliżyn
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic
nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020, poz. 276.),
oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z
dnia 21.12.2004r.) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, położonej w Bliżynie, ul.
Zafabryczna 38, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 1010/2, 1012/2 (obręb 0001 Bliżyn,
gm. Bliżyn). W związku z tym w dniu 30.04.2022 r. o godz. 09.00 w Bliżynie, ul. Zafabryczna 38, w miejscu
położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia / przyjęcia
granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 1009, 1010/1, 1011,
1012/1, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1088.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr:
1010/2, 1012/2 ( Bliżyn, ul. Zafabryczna 38, gm. Bliżyn ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz
z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie
można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226
……………………………………………
podpis wykonawcy

Zawiadomienie (275kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (30 marca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (1 kwietnia 2022, 10:35:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 713