Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - gm. Suchedniów

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 24.03.2022 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek numer: 783/2,
786/1, 787/1, 699/1, 790/1, 4313/2, 781/1,
783/3, 782
obręb 0008 Mostki
gm. Suchedniów
Właściciel działki numer 4313/2
obręb 0001 Suchedniów
gm. Suchedniów
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, położonej w Mostkach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 783/2, 786/1, 787/1 (obręb 0008 Mostki, gm. Suchedniów). W związku z tym w dniu 23.04.2022 r. o godz. 11.30 w Mostkach, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia / przyjęcia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 699/1, 790/1, 4313/2, 781/1,783/3, 782.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działkach nr: 783/2, 786/1, 787/1 (Mostki nr 123).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (269kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (24 marca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (29 marca 2022, 13:28:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352