Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej Łączna

Kielce, dnia 21.03.2022 r.
Pracownia Geodezyjna
Agnieszka Wcześniak
25-214 Kielce
ul. Jana Karskiego 52
tel: 602194543
(nadawca )
Jedn. ewid. 261003_2 Łączna
Obręb: 0010 Podłazie
ID Działki: 261003_2.0010.242/1
ID Działki: 261003_2.0010.242/2
ID Działki: 261003_2.0010.243
ID Działki: 261003_2.0010.241
Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej
Na podstawie § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku -
Kamiennej uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.04.2022 o godz. 11:00 w obrębie 0010
PODŁAZIE na działce nr ewid. 242/1 zostanie przeprowadzone ustalenie przebiegu granic
działki ewidencyjnej określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków obrębu 0010 Podłazie jako działka nr ewid. 242/1 z działkami sąsiednimi ( z
działką nr ewid. 242/2, 243, 241).
Rozpoczęcie czynności nastąpi dnia 11.04.2022r. o godz.11:00
na działce nr 242/1 pod adresem: Podłazie 79, 26-140 Łączna
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w
opisanych czynnościach.
21.03.2022 r.
mgr.inż Agnieszka Wcześniak
( podpis i data )
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wyznaczaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości .
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej -
uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety

Zawiadomienie (196kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Wcześniak (21 marca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (24 marca 2022, 12:03:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 628