Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciel działki 1240/1

Skarżysko - Kamienna, dnia 21.03.2022 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Wł a ś c i c i e l d z i a ł k i 1 2 4 0 /1
Ob r . S u c h e d n i ów
Gm. S u c h e d n i ów
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych /
ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020, poz. 2052.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2019, poz. 393 t.j. z dnia 28.02.2019 r. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.569.2021)
uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic nieruchomości położonej miejscowości Suchedniów ul. Warszawska 30 , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 1240/1 (obręb 0001 – Suchedniów , gm. Suchedniów) dla której jest prowadzona Księga Wieczysta. W związku z tym w dniu 08.04.2022r. o godz.
10.00 w miejscowości Suchedniów ul. Warszawska 30 , w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wznowienie znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granicy / przyjęcia granic nieruchomości. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 1240/1 (Suchedniów ul. Warszawska 30).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
……………………………………………
Podpis wykonawcy
Zawiadomienie (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (21 marca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (22 marca 2022, 08:39:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 980