zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, Ubyszów

- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
– na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.)
o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości
- na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
 
  Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.249.2022, oraz zlecenia samoistnego posiadacza działki nr 508 położonej w Ubyszowie 127
 
uprzejmie zawiadamiam,
 
że w dniu 17.03.2022r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działki ewidencyjnej nr 508 położonej
w Ubyszowie 127 z działkami sąsiednimi nr: 507, 509, 510, 511, 512, 515, 596.
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w Ubyszowie 127 o godzinie 10:00. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach wszystkich zainteresowanych.
 
 
                                                                       …...........................................
 
POUCZENIE:
· Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic nieruchomości ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
· Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć
w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
· W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
· Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 
 
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
 
 
              data  podpis
  Zawiadomienie (348kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (28 lutego 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (1 marca 2022, 14:30:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 657