zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych, Gmina Bliżyn

na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficz(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.)
 
Działając na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.6641.78.2022 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dotyczącej nieruchomości nr 310, obręb 10 Kucębów zawiadamiam Panią (Pana), że w dniu 01.03.2022 r. o godz. 10.00 w Kucębowie Górnym 7 odbędzie się spotkanie w związku z wznowieniem znaków granicznych / wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem przebiegu i przyjęciem granic w/w nieruchomości, która graniczy z Pana/i działkami nr 308 i nr 312. W związkuz powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach                                                                                     
                                                                                                        inż. Irma Sinkiewicz
geodeta uprawniony
świadectwo 17298
POUCZENIE:

·Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.) oraz dokumentami tożsamości.
· W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy wraz z pisemnym upoważnieniem.·  W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
· Zgodnie z art. 32 ust. 3 oraz i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.· Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L2016.119.1 (dalej RODO), informuję, że:

1) administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest p. Irma Sinkiewicz, tel. 502245848, adres e-mail irma@geodeta-tsk.pl

2) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ww. czynności geodezyjnych na podstawie art. 6 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

3) będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości

4) odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie
z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

6) dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. 3 lata
od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac

7)   osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
                - dostępu do danych (art. 15 RODO),
                - żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
                - ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO;

8) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca

9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2)

10) dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło
do „wyłączenia zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania.
  Zawiadomienie (255kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Irma Sinkiewicz (14 lutego 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (14 lutego 2022, 14:22:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1134