zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości. Bliżyn

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 2052.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2019, poz. 393 t.j. z dnia 28.02.2019 r. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.130.2022)
uprzejmie
zawiadamiam,
 

że wykonywane są czynności geodezyjne związane ze wznowieniem znaków granicznych / wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic  nieruchomości , położonej w miejscowości Zbrojów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 287,288 (obręb 0023-Zbrojów, gm. Bliżyn ) dla której jest prowadzona Księga Wieczysta. W związku z tym w dniu 25.02.2022 r. o godz. 11.00  w miejscowości Zbrojów , w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych /  wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 287 w miejscowości Zbrojów.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
 z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.

W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.


Otrzymują:
- wg rozdzielnika
 


„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
- wg rozdzielnika
 
  zawiadomienie (209kB) pdf
                                                                                                                                          
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (8 lutego 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (11 lutego 2022, 14:36:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1159