Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - jedn ewid. 261002-2 Bliżyn

Kielce,dnia 13.01.2022 r.
Pracownia Geodezyjna
Agnieszka Wcześniak
25-214 Kielce
ul. Jana Karskiego 52
tel: 602194543
(nadawca )
Jedn.ewid. 261002_2 Bliżyn
Obręb: 0011 MROCZKÓW
ID Działki: 261002_2.0011.502
261002_2.0011.503
261002_2.0011.504
Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej
Na podstawie § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku Kamiennej
nr GG.6641.1015.2021 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02.02.2022 o godz. 11:00 w
obrębie 0011 Mroczków na działce nr ewid. 502, 503, 504 zostanie przeprowadzone
ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej określających granice nieruchomości
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0011 Mroczków jako działki nr
ewid. 502, 504 z działkami sąsiednimi .
Rozpoczęcie czynności nastąpi dnia 02.02.2022r. o godz.11:00
pod adresem: Mroczków 98, 26-120 Bliżyn
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w
opisanych czynnościach.
13.01.2021 r.
mgr.inż Agnieszka Wcześniak
( podpis i data )
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wyznaczaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości .
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej -
uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Zawiadomienie (371kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Wcześniak (13 stycznia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (14 stycznia 2022, 14:13:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1253