zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - obręb 0015 Pogorzałe

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie
zawiadamiam,
 
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem przebiegu granic nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, przy ulicy Parkingowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 869  (obręb 0015 Pogorzałe, gm. Skarżysko - Kamienna). W związku z tym w dniu 12.02.2022 r. o godz. 11.30 w Skarżysku - Kamiennej, przy ulicy Parkingowej w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia  granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 868, 870, 871, 98/1204.
   Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 869  (Skarżysko – Kamienna, ul. Parkingowa w sąsiedztwie numeru Parkingowa 100).       

Pouczenie
   Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
   W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
   W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
   Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
 
 
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
      GEODETA UPRAWNIONY
                                                                                                                                    mgr inż. Tomasz Tusznio
                                                                                                                        Nr upr. Zaw. 21226
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis wykonawcy
Zawiadomienie (294kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (7 stycznia 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (12 stycznia 2022, 10:19:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 652