Zawiadomienie, znak GG-II.6821.3.22.2023

STAROSTA SKARŻYSKI
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna, dnia 23.11.2023 r.
GG-II.6821.3.22.2023
Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, działającej przez
Pełnomocnika z dnia 25.04.2023 r. (data wpływu: 28.04.2023 r.), zostało wszczęte
postępowanie administracyjne na podstawie art. 124a w związku z art. 124 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344
ze zm.), dot. ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości,
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 0013 Nowy
Odrowążek, gmina Bliżyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 229,
stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącej Zofii Nowek c. Stanisława i Franciszki - udział
do 3/4 części, poprzez udzielenie Wnioskodawcy - Inwestorowi, zezwolenia na budowę
stanowiska słupowego średniego napięcia w związku z realizacją inwestycji „PBW bud. linii
kabl. SN relacji GPZ Stąporków-Serbinów na odc. od proj. szafy SN w msc. Włochów do sł.
Nr 50 w msc. Szałas oraz od sł. Nr 129 w msc. Bień do proj. Stacji transf. Bień
gm. Stąporków, Bliżyn, Zagnańsk – etap II gm. Stąporków”.
Powierzchnia gruntu niezbędna do trwałego urządzenia inwestycji (strefa ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości) na działce nr 229 wynosi 6,8 m2.
Jednocześnie, stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia
niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym
materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz mogą
złożyć oświadczenia co do zebranych dowodów i materiałów. W tym celu można zgłosić
się do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Floriański 1, pokój nr 126, w godzinach pracy
Urzędu.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Ponadto, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone
w ustawowym terminie z uwagi na konieczność doręczenia niniejszego zawiadomienia,
umożliwienia stronom zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co
do zebranych dowodów i materiałów.
W związku z powyższym przewiduję, że ww. postępowanie zostanie zakończone do
dnia 31 stycznia 2024 r.
Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego organ wskazując nowy termin załatwienia sprawy, podając przyczyny
niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, jest zobowiązany pouczyć o prawie
do wniesienia ponaglenia.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę,
jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Świętokrzyskiego
za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.
Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Gminy Bliżyn, publikuje się w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Bliżyn na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w
którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-39-53-091.
Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora (adres w aktach przedmiotowej sprawy)
2. A/a
Z up. STAROSTY
mgr inż. Dariusz Chojnacki
GEODETA POWIATOWY
NACZELNIK WYDZIAŁU
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Zawiadomienie (119kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (23 listopada 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (27 listopada 2023, 13:23:02)

Ostatnia zmiana: Anna Cisowska (27 listopada 2023, 15:51:52)
Zmieniono: Modyfikacja zawiadomienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 140