Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków/ - Właściciele/władający działki 1220 i 1223

WŁAŚCICIELE / WŁADAJĄCY
DZIAŁKI 1220 i 1223
obręb Bliżyn gm. Bliżyn
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych / wyznaczenia punktów
granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach
podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne
i kartograficzne (t.j Dz. U. z 2023 r. poz 1752 ze zm.) / §31 rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków z dnia 27 lipca
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej
pod identyfikatorem zgłoszenia nr GG.6641.925.2023 oraz zlecenia pracy geodezyjnej
uprzejmie zawiadamiam,
że w dniu 09.12.2023 r. odbędzie się wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu
granicy- działki ewidencyjnej nr 1221 i 1222 z działkami 1174, 1220, 1223 i 1283
położonymi w obrębie ewidencyjnym Bliżyn, gm. Bliżyn. Rozpoczęcie czynności nastąpi o
godz. 09.00 na działce 1221 od strony drogi gminnej ul. Boczna przy posesji nr 16
….........................................................
(wykonawca prac geodezyjnych)
W interesie właścicieli jest udział w w/w czynnościach osobiście lub przez pisemnie upoważnionego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w w/w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości oraz wszelkie dokumenty mogący być przydatne podczas w/w czynności.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz. U. z 2021 r. poz 1990 ze
zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
Otrzymałem:
…............................................................................................................................ ....................................................
Data Podpis
Zobowiązuję się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi:
…............................................................................................................................ ....................................................
Data Podpis
…............................................................................................................................ ....................................................
Informacja o doręczeniu zastępczy

Zawiadomienie (437kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (13 listopada 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (15 listopada 2023, 13:40:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64