Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 3153/2, 3153/3

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.11.2023r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
właściciele dz. 3153/2, 3153/3
obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓW
Suchedniów
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku – Kamiennej pod numerem GG.6641.1148.2023
uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261005_4.0001 SUCHEDNIÓW, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
309/7.
W związku z tym w dniu 11.12.2023r., o godz. 10:00 w Suchedniów, Bugaj 42, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi:
3153/2, 3153/3.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 309/7.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentamitożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (246kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (9 listopada 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (13 listopada 2023, 11:05:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59