Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, dz. 73,159,254, obr. Podłazie

na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
– na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości
- na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
 
 
Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.758.2023, oraz zlecenia współwłaściciela działek nr 73, 159, 254 położonych w Podłaziu gm. Łączna
 
uprzejmie zawiadamiam,
 

że w dniu 07.12.2023r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działek ewidencyjnych nr 73, 159, 254 położonych w Podłaziu gm. Łączna z działkami sąsiednimi nr: 28, 33, 39, 72, 74, 157, 158, 160, 167, 251, 253, 255, 266.
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w Podłaziu 87 o godzinie 10:00. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach wszystkich zainteresowanych.
 
…...........................................
 
POUCZENIE:
· Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic nieruchomości ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
· Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć
w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
·  W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
·  Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 
 
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
 
 
data                                                    podpis
 
  Zawiadomienie (523kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kamil Karlikowski (6 listopada 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (7 listopada 2023, 10:14:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54