Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych dz. 2/5 obr. Zachodnie

- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
– na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości
- na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
   
Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.723.2023, oraz zlecenia współwłaściciela działki nr 1/6 położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Niepodległości 58
 
uprzejmie zawiadamiam,
 
że w dniu 08.12.2023r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej
w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Niepodległości 58 z działkami sąsiednimi nr: 1/5, 2/5, 2/6, 56, 59/2.
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w Skarżysku-Kamiennej przy
ul. Niepodległości 58 o godzinie 10:00. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału
w opisanych czynnościach wszystkich zainteresowanych.
 
…...........................................
 
POUCZENIE:
·  Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic nieruchomości ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
·  Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć
w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
·  W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
·  Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 
 
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
 
 
data                                                    podpis

metryczka


Wytworzył: Kamil Karlikowski (6 listopada 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (7 listopada 2023, 09:56:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30