Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Właściciele działek: 227, 228, 229

Skarżysko - Kamienna, dnia 30.10.2023r.
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek: 227, 228, 229
Obr. 0002- Grzybowa Góra
Gm. Skarżysko Kościelne
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych
/ ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.996.2023) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Grzybowa Góra oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 228 (obręb 0002 Grzybowa Góra, gm. Skarżysko Kościelne .W związku z tym w dniu 27.11.2023r. o godz. 10.00 w miejscowości Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska 89 miejscu położenia działki
zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej Wobec powyższego proszę zainteresowanych zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 228 (Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska 89).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNOPROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (30 października 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (6 listopada 2023, 12:27:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37