Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Właściciele działek: 1/281, 1/181/ 1/242

Skarżysko - Kamienna, dnia 03.11.2023r.
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek: 1/ 281, 1/181, 1/183,
1/242 ark. 74
Obr. 0005 Młodzawy
Gm. Skarżysko-Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych
/ ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Gospodarce
Nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.1087.2023) uprzejmie
zawiadamiam,
e wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Skarżysko-Kamienna, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 1/185, 1/242 ark.74 (obręb 0005 Młodzwy, gm. Skarżysko-Kamienna).
W związku z tym w dniu 07.12.2023r. o godz. 10.00 w miejscowości Skarżysko-Kamienna, ul.Ignacego Mościckiego w miejscu położenia działek zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 1/185 (Skarżysko-Kamienna,
ul. Ignacego Mościckiego na wprost budynku o numerze porządkowym 4).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNOPROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (189kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (3 listopada 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (6 listopada 2023, 12:18:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36