Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/przyjęcia granic nieruchomości

Skarżysko - Kamienna, dnia 16.10.2023r.
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek: 124/2, 125,
126, 127, 128, 129
Obr. 0022 Zagórze
Gm. Bliżyn
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia
przebiegu granic działki ewidencyjnej/ przyjęcia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 r.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia
2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004,
nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.1046.2023) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ przyjęcia granic nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 127 (obręb 0022 Zagórze, gm. Bliżyn).
W związku z tym w dniu 10.11.2023r. o godz. 12.30 w miejscowości Zagórze, ul. Wrzosowa 9 , w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ przyjęcia granic nieruchomości Wobec powyższego proszę
zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 127 (Zagórze, ul. Wrzosowa 9).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNOPROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (193kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (16 października 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (19 października 2023, 08:50:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54