Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - właściciele działek: 376/4, 370/1, 370/6, 370/2, 378/1, 380/7

Skarżysko - Kamienna, dnia 16.10.2023r.
GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek: 376/4, 370/1,
370/6, 370/2, 378/1, 380/7
Obr. 0006 - Łączna
Gm. Łączna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia
przebiegu granic działki ewidencyjnej
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.911.2023) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych /
ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Łączna, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 376/4 (obręb 0006 Łączna, gm. Łączna). W związku z tym w dniu 10.11.2023r.o godz. 10.00 w miejscowości Łączna 32 , w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych /wyznaczenia punktów granicznych /ustalenia przebiegu
granic działki ewidencyjnej. Wobec powyższego proszę zainteresowanych zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 376/4 (Łączna 32).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (183kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (16 października 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (19 października 2023, 08:45:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49