zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości, działka 3932 obr. Skarżysko Książęce gm. Skarżysko-Kamienna

Na podstawie § 32  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,
 
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261001_1.0014 Skarżysko Książęce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 111.3928.
W związku z tym w dniu 14.11.2023 r., o godz. 11:30  w Skarżysku-Kam ul.Książęca 5, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tej nieruchomości z nieruchomością sąsiednią nr 3932 .     
 
     Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie w terenie w  Skarżysku-Kam ul.Książęca 5.
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
 
 
 
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis geodety
 
 
 
Rozdzielnik do pisma z dnia .13,10.20223. (dot. ustalenia granic dz. )
Zawiadomienie (197kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Alfred Dulęba (13 października 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (16 października 2023, 14:50:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61