Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 41/10

właściciel/ władający działką nr 41/10 obr. Zagórze
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych
- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752)
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
– na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.)
o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości
- na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobui trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w
PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.475.2023, oraz zlecenia Gminy Bliżyn
uprzejmie zawiadamiam,
że w dniu 08.11.2023r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów
granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działek ewidencyjnych nr: 41/5,
41/6, 71, 86/2, 86/3, 86/4, 87 położonych w miejscowości Zagórze gm. Bliżyn z działkami
sąsiednimi nr: 40, 41/7, 41/8, 41/10, 86/1, 88, 101.
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów
granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w Zagórzu
przy ul. Wspólnej 18A o godzinie 10:00. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia
udziału w opisanych czynnościach wszystkich zainteresowanych.
…...........................................
POUCZENIE:
 Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym
terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków
granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic
nieruchomości ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
 Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć
w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
 W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
 Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
data podpis

Zawiadomienie (442kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kamil Karlikowski (12 października 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (13 października 2023, 14:11:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69