Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działkami nr 41/5, 41/6, 41/7, 41/8


 właściciel/ władający działkami nr 41/5, 41/6, 41/7, 41/8
 obr. Zagórze
 
ZAWIADOMIENIE
  o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych
- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752)
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
– na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.)
o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości
- na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)  
Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.475.2023, oraz zlecenia Gminy Bliżyn
 
uprzejmie zawiadamiam,
 
że w dniu 08.11.2023r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działek ewidencyjnych nr: 41/5, 41/6, 71, 86/2, 86/3, 86/4, 87 położonych w miejscowości Zagórze gm. Bliżyn z działkami sąsiednimi nr: 40, 41/7, 41/8, 41/10, 86/1, 88, 101.
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w Zagórzu przy
ul. Wspólnej 18A o godzinie 10:00. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach wszystkich zainteresowanych.
 
 
…...........................................
 
POUCZENIE:
·  Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic nieruchomości ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
· Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć
w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
· W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
· Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 
 
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
 
 
data                                                    podpis

Zawiadomienie (443kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kamil Karlikowski (12 października 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (13 października 2023, 14:01:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54