Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 119, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 430, 403

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 04.10.2023 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek numer
119, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 430,
403
obręb 0010 Kucębów
gm. Bliżyn
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości położonej w Kucębowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 206, 207 (obręb 0010 Kucębów, gm. Bliżyn). W związku z tym w dniu 18.11.2023 r. o godz. 12.00 w Kucębowie, Kucębów Dolny, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych /
ustalenia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 119, 204, 205, 208, 209, 430, 403.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 206, 207 ( w sąsiedztwie numeru Kucębów Dolny 56, gm. Bliżyn ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226
……………………………………………
podpis wykonawcy

Zawiadomienie (269kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (4 października 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (9 października 2023, 10:56:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53