Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 3512/3, 3511/3, 3511/2, 3513/2, 3513/3, 6662/6, 3512/4


   USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
                             Tomasz Tusznio
           26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
          NIP 663 129 54 33  REGON 260482316
                                                           Skarżysko-Kamienna, dnia 04.10.2023  r.
 ...................................................................
        wykonawca prac geodezyjnych
 
Właściciele działek numer
3512/3, 3511/3, 3511/2, 3513/2, 3513/3, 6662/6, 3512/4
obręb 0001 Suchedniów
m. Suchedniów
 
ZAWIADOMIENIE
 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic  nieruchomości
 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie
zawiadamiam,
 
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości położonej w Suchedniowie przy ul. Stokowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 3512/4 (obręb 0001 Suchedniów, gm. Suchedniów). W związku z tym w dniu 04.11.2023 r. o godz. 10.30 w Suchedniowie, przy ul. Stokowiec, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia  granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 3512/3, 3511/3, 3511/2, 3513/2, 3513/3, 6662/6.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 3512/4 ( w miejscu położenia działki ).       
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz  z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
 
 
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
      GEODETA UPRAWNIONY
                                                                                                                                    mgr inż. Tomasz Tusznio
                                                                                                                        Nr upr. Zaw. 21226
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis wykonawcy

Zawiadomienie (266kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (4 października 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (6 października 2023, 09:32:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45