Zawiadomienie z dnia 15.09.2023 r., znak GG-II.6821.3.32.2022


Skarżysko-Kamienna, dnia 15.09.2023 r.
GG-II.6821.3.32.2022
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
 
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że został przygotowany materiał dowodowy do wydania, na podstawie art. 124a, w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, położonej w gminie Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie, o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej władanie samoistne nieżyjącego Stefana Kowalika s. Bolesława, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 328, obręb 0014 Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne, poprzez udzielenie Wnioskodawcy - Inwestorowi zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na terenie ww. działki przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w związku z realizacją zadania pt. „PBW przebudowy napowietrznej linii 15kV na kablową relacji GPZ Skarżysko Północ-Kościelne RU w msc. Skarżysko Kościelne, Świerczek, gm. Skarżysko Kościelne – RE Skarżysko”.
Powierzchnia przedmiotu trwałego ograniczenia na działce nr 328 wynosi 12 m2. Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości dotyczy pasa nieruchomości o szerokości 1,5 m (po 0,75 m od osi projektowanych linii SN-15kV wraz z kanalizacją kablową) o łącznej długości 8,0 m.
W terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz mogą złożyć oświadczenia co do zebranych dowodów i materiałów. W tym celu można zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru Gospodarki Nieruchomościami, Plac Floriański 1, pokój nr 126, w godzinach pracy Urzędu.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Jednocześnie, stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone w terminie wskazanym w piśmie Starosty Skarżyskiego znak: GG-II.6821.3.32.2022 z dnia 20.06.2023 r. z uwagi na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu oraz zachowania terminów kolejnych etapów postępowania.
W związku z powyższym przewiduje się, że ww. postępowanie zostanie zakończone
do dnia 08 stycznia 2024 r.
Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ wskazując nowy termin załatwienia sprawy, podając przyczyny niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, jest zobowiązany pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-39-53-091.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.      Pełnomocnik Inwestora (adres w aktach przedmiotowej sprawy)
2.      A/a

Zawiadomienie (117kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (15 września 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (3 października 2023, 13:46:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58