Zawiadomienie z dnia 12.09.2023 r., znak: GG-II.6821.3.30.2022

Skarżysko-Kamienna, dnia 12.09.2023 r.
GG-II.6821.3.30.2022
Z A W I A D O M I E N I E
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam,
że został przygotowany materiał dowodowy do wydania, na podstawie art. 124a, w związku
z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości,
położonej w gminie Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie,
o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej władanie samoistne nieżyjących: Czesława
Kowalik s. Franciszka i Florentyny oraz Stefanii Kowalik c. Jana i Marianny, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 809, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, gmina
Skarżysko Kościelne, poprzez udzielenie Wnioskodawcy - Inwestorowi zezwolenia na założenie
i przeprowadzenie na terenie ww. działki przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii
elektrycznej w związku z realizacją zadania pt. „PBW przebudowy napowietrznej linii 15kV
na kablową relacji GPZ Skarżysko Północ-Kościelne RU w msc. Skarżysko Kościelne,
Świerczek, gm. Skarżysko Kościelne – RE Skarżysko”.
Powierzchnia przedmiotu trwałego ograniczenia na działce nr 809 wynosi 43,5 m2
Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości dotyczy pasa nieruchomości
o szerokości 1,5 m (po 0,75 m od osi projektowanych linii SN-15kV wraz z kanalizacją
kablową) o łącznej długości 29,0 m.
W terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony
postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym,
w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz mogą złożyć oświadczenia
co do zebranych dowodów i materiałów. W tym celu można zgłosić się do Starostwa
Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru Gospodarki
Nieruchomościami, Plac Floriański 1, pokój nr 126, w godzinach pracy Urzędu.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Jednocześnie, stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie może być
zakończone w terminie wskazanym w piśmie Starosty Skarżyskiego znak: GG-II.6821.3.30.2022 z dnia 20.06.2023 r. z uwagi na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu oraz zachowania terminów kolejnych etapów postępowania.
W związku z powyższym przewiduje się, że ww. postępowanie zostanie zakończone
do dnia 10 stycznia 2024 r.
Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego organ wskazując nowy termin załatwienia sprawy, podając przyczyny
niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, jest zobowiązany pouczyć o prawie
do wniesienia ponaglenia.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach
szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa
(bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Świętokrzyskiego
za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.
Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, publikuje się w Biuletynie
Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Skarżysko Kościelne na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-39-53-091.
Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora (adres w aktach przedmiotowej sprawy)
2. A/a

Zawiadomienie (117kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (12 września 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (3 października 2023, 13:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65