Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, działki nr 270/1 obręb Rejów

na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 1752) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.)
Działając na zlecenie właścicieli działki, na podstawie ww. ustaw i rozporządzeń oraz na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.6641.1007.2023 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej, dotyczącej wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 270/2 obręb Rejów, 
zawiadamiam,  

że w dniu 24.10.2023 r. o godz. 10:00 na działce nr 270/2 obręb Rejów (ul. Słoneczna 102), nastąpi spotkanie w związku ze wznowieniem znaków granicznych/wyznaczeniem punktów granicznych/ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 270/2 obręb Rejów.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych (działka sąsiadująca),zapraszam  do wzięcia udziału  w opisanych czynnościach. 
 
POUCZENIE:
· Zawiadomieni  właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi
 dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.) oraz dokumentami tożsamości.
· W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy wraz z pisemnym upoważnieniem.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
·  Zgodnie z art. 32 ust. 3 oraz i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1752) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
·  Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L2016.119.1 (dalej RODO), informuję, że:
.  administratorem  danych  przetwarzanych  w związku  z niniejszymi czynnościami na gruncie jest p. Irma Sinkiewicz, tel. 502245848, adres e-mail irma@geodeta-tsk.pl
. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ww. czynności geodezyjnych na podstawie art. 6 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  2023  poz. 344) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)
.    będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości
. odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne                                  i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1752)
. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
. dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac
.  osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
.  - dostępu do danych (art. 15 RODO),
.  - żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
.  - ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO;
. w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca
. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) dane osobowe zostały  pozyskane od  właściwego  miejscowo  starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłączenia zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania

Zawiadomienie (553kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Irma Sinkiewicz (29 września 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (3 października 2023, 08:44:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52