Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - współwłaściciele dz. 43/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 26.05.2023r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
współwłaściciele dz. 43/1
obręb 261002_2.0010 KUCĘBÓW
Bliżyn
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku – Kamiennej pod numerem GG.6641.1408.2022
uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261002_2.0010 KUCĘBÓW, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43/1.
W związku z tym w dniu 29.06.2023r., o godz. 10:00 w Bliżyn, Kucębów, Borek, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 41, 44, 67, 18, 19/2.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 43/1.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (26 maja 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (30 maja 2023, 11:49:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68