Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic nieruchomości - znak: GG.664134.2023.

GEO-BIS Biuro Usług Geodezyjnych Skarżysko – Kamienna 2023-05-18
inż. Łukasz Bernaciak
ul. Wojska Polskiego 9
27 – 200 Starachowice
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej
w PODGiK w Skarżysku - Kamiennej: GG.6641.34.2023
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 Ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne z dn. 17 maja 1989 r.
( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm. ) oraz §30 - §33 Rozp. Ministra Rozwoju Pracy i
Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dn. 27 lipca 2021 r. ( Dz. U. z 2023r.,
poz. 745 ), niniejszym zawiadamiam, że w dn.: 2023.06.20, od godz. 1130, w miejscowości
Skarżysko - Kościelne, przy ul. Południowej, na gruncie, nastąpią czynności geodezyjne
związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem przebiegu granic działek
ewidencyjnych Nr 3693/2, 3694, 4209/2 i 4208 z działkami sąsiednimi Nr 1974/71, 3690/2,
3710, 3695, 3698/2, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705 i 3706 w obrębie geodezyjnym Nr 0012 Skarżysko Kościelne oraz 3939 w obrębie geodezyjnym Nr 0013 Nowy Młyn
W związku z powyższym zapraszam osoby zainteresowane i legitymujące się jakimikolwiek
prawami do w/w działek ewidencyjnych do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
Wszelkie informacje można dodatkowo uzyskać pod numerem telefonu
607- 236 - 354
geodeta uprawniony
inż. Łukasz Bernaciak
Nr upr. 20041
POUCZENIE :
Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio
upoważnieni ( pisemnie – notarialnie ) pełnomocnicy. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm. ) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety

Zawiadomienie (59kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Łukasz Bernaciak (18 maja 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (19 maja 2023, 11:36:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99