Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic nieruchomości - znak: GG.6641.34.2023

GEO-BIS Biuro Usług Geodezyjnych Skarżysko – Kamienna 2023-05-18
inż. Łukasz Bernaciak
ul. Wojska Polskiego 9
27 – 200 Starachowice
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej
w PODGiK w Skarżysku - Kamiennej: GG.6641.34.2023
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §30 - §33 Rozp. Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie ewidencji
gruntów i budynków z dn. 27 lipca 2021 r. ( Dz. U. z 2023r., poz. 745 ), niniejszym
zawiadamiam, że w dn.: 2023.06.20, od godz. 1100, w miejscowości Skarżysko - Kościelne,
przy ul. Iłżeckiej 176 – 176A, na gruncie, nastąpią czynności geodezyjne związane z ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej Nr 3691 z działkami sąsiednimi Nr 1974, 3690/1, 3692, 3696 i 3697, w obrębie geodezyjnym Nr 0012 Skarżysko Kościelne
W związku z powyższym zapraszam osoby zainteresowane i legitymujące się jakimikolwiek
prawami do w/w działek ewidencyjnych do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
Wszelkie informacje można dodatkowo uzyskać pod numerem telefonu
607- 236 - 354
geodeta uprawniony
inż. Łukasz Bernaciak
Nr upr. 20041
POUCZENIE :
Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio
upoważnieni ( pisemnie – notarialnie ) pełnomocnicy. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm. ) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety

Zawiadomienie (58kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Łukasz Bernaciak (18 maja 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (19 maja 2023, 11:28:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111