Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej -Właściciele działki: 160

Skarżysko - Kamienna, dnia 08.05.2023r. .
GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działki: 160 ark. 43
Obr. 10- Metalowiec
Gm. Skarżysko-Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia
przebiegu granic działki ewidencyjnej
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.468.2023) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Skarżysko-Kamienna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 175 ark. 43 (obręb 0010 Metalowiec, gm. Skarżysko-Kamienna).
W związku z tym w dniu 19.06.2023r..o godz. 10.00 w miejscowości Skarżysko-Kamienna ul. Topolowa 58 , w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 175 (ul. Topolowa 58).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (187kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (8 maja 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (12 maja 2023, 11:36:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177