Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele/Władający działkami o numerach 2502/3, 2503/2, 6499

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY
DZIAŁKAMI O NUMERACH
2502/3, 2503/2, 6499
OBRĘB 01 SUCHEDNIÓW
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
Działając na podstawie ww ustaw i rozporządzeń oraz na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.6641.887.2022 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dotyczącej ustalenia przebiegu granic działki nr 2502/3 obręb 0001 Suchedniów zawiadamiam Panią (Pana), że w dniu 29-05-2023r. o godz. 10.00 przy w/w działce ul. Modrzewiowa/Wierzbowa nastąpi spotkanie w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2502/3 obręb 0001 Suchedniów. W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
POUCZENIE:
 Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.) oraz
dokumentami tożsamości.
 W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy wraz z pisemnym upoważnieniem.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
 Zgodnie z art. 32 ust. 3 oraz i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L2016.119.1 (dalej RODO), informuję, że:
1. administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest p. Irma Sinkiewicz, tel.
502245848, adres e-mail irma@geodeta-tsk.pl
2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ww. czynności geodezyjnych na podstawie art. 6 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)
3. będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości
4. odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2101 ze zm.)
5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6. dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac
7. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
8. - dostępu do danych (art. 15 RODO),
9. - żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
10. - ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO;
11. w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca
12. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2)
13. dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODOw trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłączenia zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania.


Zawiadomienie (382kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Irma Sinkiewicz (2 maja 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (4 maja 2023, 12:51:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114