Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 2416, 2417, 2418/5, 2418/7, 2418/9, 2398, 2431, 2430/4

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 25.04.2023 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek numer
2416, 2417, 2418/5, 2418/7, 2418/9, 2398,
2431, 2430/4
obręb 0001 Suchedniów
m. Suchedniów
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie
zawiadamiam, że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości położonej w Suchedniowie przy ul. Słowackiego 13, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 2417 (obręb 0001 Suchedniów, gm. Suchedniów). W związku z tym w dniu 27.05.2023 r. o godz. 09.00 w Suchedniowie, ul. Słowackiego 13, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 2416, 2418/5, 2418/7, 2418/9,
2398, 2431, 2430/4.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 2417 ( ul. Słowackiego 13, m. Suchedniów ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów orazz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226
……………………………………………
podpis wykonawcy

Zawiadomienie (267kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (25 kwietnia 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (26 kwietnia 2023, 14:15:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128