Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Właściciele działek: 769/1, 769/2, 770/1, 770/2

Skarżysko - Kamienna, dnia 24.04.2023 r.
GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek:769/1, 769/2, 770/1, 770/2
Obr. 12- Skarżysko Kościelne
Gm. Skarżysko Kościelne
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia
przebiegu granic działek ewidencyjnych
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.383.2023) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Kolonia 68A , oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 769/2, 770/1 (obręb 0012 Skarżysko Kościelne, gm. Skarżysko Kościelne).W związku z tym w dniu 27.05.2023r. o godz. 10.30 w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Kolonia 68A,  w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności geodezyjne wznowienia znaków
granicznych/wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 770/1 (ul. Kolonia 68A).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (24 kwietnia 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (26 kwietnia 2023, 09:52:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196