Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działek ewidencyjnych - z dnia 18.04.2023 r.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej
w PODGiK w Skarżysku - Kamiennej: GG.6641.202.2023
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
na podstawie § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji
gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021r. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1390)
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09.05.2023r. (wtorek) o godz. 1400 na gruncie w miejsc. Skarżysko Kościelne, przy ul. Kolonia, nastąpią czynności geodezyjne mające na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 261004_2.0012 Skarżysko Kościelne, gm. Skarżysko Kościelne numerem 969 z działką sąsiednią nr 968.
W związku z powyższym, zapraszam osoby legitymujące się jakimikolwiek prawami do ww. nieruchomości tj. dz. nr 969 do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
18.04.2023r.
inż. Krzysztof Kabała
(data i podpis)
POUCZENIE :
Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie
w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio
upoważnieni ( pisemnie – notarialnie ) pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego,
małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są
wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r., poz. 1990)
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności
geodety.

Zawiadomienie (906kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabała (18 kwietnia 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (19 kwietnia 2023, 08:17:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129