Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebieg granic działki ewidencyjnej - właściciele działek: 1229/1, 1229/2, 1233, 1234/1, 1235/1, 1236/1, 1237/1, 1238/1, 1240/1

Skarżysko - Kamienna, dnia 31.03.2023 r.
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...............................................
Wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek: 1229/1, 1229/2,
1233, 1234/1, 1235/1, 1236/1,
1237/1, 1238/1, 1240/1
Obr. 1- Suchedniów
Gm. Suchedniów - miasto
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia
przebiegu granic działki ewidencyjnej
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.),
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Gospodarce
Nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej
(GG.6641.286.2023) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych /
ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Suchedniów, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 1233 (obręb 0001 Suchedniów, gm. Suchedniów-miasto).
W związku z tym w dniu 19.05.2023r. o godz. 9.00 w miejscowości Suchedniów ul. Warszawska 32 , w miejscu
położenia działki zostaną przeprowadzone czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia
punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej Wobec powyższego proszę zainteresowanych
o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 1233 (ul. Warszawska 32).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie
można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (189kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (31 marca 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (4 kwietnia 2023, 10:49:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118