Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciele działek nr 92, 94, 96, 97

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 22.03.2023 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek numer
92, 94, 96, 97
obręb 0001 Milica
m. Skarżysko - Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020, poz. 276.),
oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic
nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, przy ul. Paryskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków jako działki: 95 (obręb 0001 Milica, m. Skarżysko - Kamienna). W związku z tym w dniu 22.04.2023 r.
o godz. 09.00 w Skarżysku - Kamiennej, przy ul. Paryskiej, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone
czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi
oznaczonymi numerami działek: 92, 94, 96, 97.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 95
( Skarżysko – Kamienna, w sąsiedztwie numeru ul. Paryska 69 ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz
z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie
można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226
……………………………………………
podpis wykonawcy

Zawiadomienie (267kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (22 marca 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (31 marca 2023, 15:01:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147