Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciele/władający działkami 268

Skarżysko – Kamienna, dn.29,03 2023r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działkami
269,obręb Łyżwy , Skarżysko-Kam
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym nr 261001_1.0012 SKARŻYSKO-KAM. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
AR_87.269.
W związku z tym w dniu 19.04.2023r., o godz. 11:30 w Skarżysku Kam,ul.Łyżwy 55 zostaną przeprowadzone
czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 267/2,270/2,271/4,271/2,268/2,
268/1,302.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie w Skarżysku-Kam. ul,Łyżwy 55.
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami
tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (178kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alfreda Dulęba (29 marca 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (31 marca 2023, 14:58:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204