zawiadomienie dot. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 261005_4.0001.5036/2

         W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 8 NA ODCINKU SKARŻYSKO KAMIENNA – KIELCE – KOZŁÓW" POIiŚ 5.1-30” zawiadamiamy, że w podanych niżej terminach dla poszczególnych działek nastąpi:
- ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
Z uwagi na powyższe, jako zainteresowanych proszę o wzięcie udziału w opisanych powyżej czynnościach i stawienie się na swojej działce.
Pouczenie
 Zawiadomieni właściciele gruntów proszeni są o przybycie we wskazanym miejscu i czasie z dowodami tożsamości oraz ze wszystkimi dokumentami, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy przy przyjęciu granic ich gruntów. W imieniu osób nie obecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności majątkowej – stronami postępowania są wszyscy współwłaściciele, współużytkownicy wieczyści lub oboje małżonkowie.
*Stosownie do § 32 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków strony postępowania są zobowiązane do posiadania dokumentu umożliwiającego wyznaczenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach. Udział w czynnościach leży w interesie podmiotu, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
** Stosownie do art. 32 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego w zw. z art. 39 ust. 3 nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

Bezpośredni kontakt z geodetą wykonującym całokształt prac pod nr tel. kom. 510-918-097
Zawiadomienie (728kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Krystian Blicharski (27 marca 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (28 marca 2023, 09:23:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192