Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, działka nr 158

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.1160.2022, oraz zlecenia użytkownika działek nr 130, 131, 156/2 i 157 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego
 
uprzejmie zawiadamiam,
 
że w dniu 24.04.2023r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działek ewidencyjnych nr 130, 131, 157, 233/2 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego z działkami sąsiednimi nr: 27/2, 104, 158, 229, 230, 359, 375.
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w Skarżysku-Kamiennej przy
ul. Ponurego 172 o godzinie 10:00. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach wszystkich zainteresowanych.
 
 
…...........................................
 
POUCZENIE:
·        Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic nieruchomości ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
·        Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć
w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
·        W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
·        Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 
 
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
 
 
data                                                    podpis
  Zawiadomienie (347kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kamil Karlikowski (22 marca 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (24 marca 2023, 08:16:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175