Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 1407

Skarżysko – Kamienna, dn. 10.03.2023r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
właściciel dz. 1407
obręb 261002_2.0021 WOŁÓW
Bliżyn, Wołów
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz
zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku – Kamiennej pod numerem GG.6641.71.2023
uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym nr 261002_2.0021 WOŁÓW, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1407,
1409, 1411.
W związku z tym w dniu 21.04.2023r., o godz. 10:00 w Bliżyn, Wołów 52, w miejscu położenia działki
zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 1401,
1405, 1413, 1359/1.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 1407, 1409, 1411.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami
tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (244kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (10 marca 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (13 marca 2023, 12:55:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191