Zawiadomienie ustalenia granic nieruchomości - właściciele działek numer 820, 1501, 1502, 1503, 1504

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 07.03.2023 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek numer
820, 1501, 1502, 1503, 1504
obręb 0001 Bliżyn
gm. Bliżyn
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020, poz. 276.),
oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 )
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic
nieruchomości położonej w Bliżynie, przy ul. Kościuszki 68, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka: 1502 (obręb 0001 Bliżyn, gm. Bliżyn). W związku z tym w dniu 04.04.2023 r. o godz. 14:00 w Bliżynie,
przy ul. Kościuszki 68, gm. Bliżyn, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia
punktów granicznych / ustalenia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi ( działki numer 820,
1501, 1503, 1504 ).
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr:
1502 ( Bliżyn, ul. Kościuszki 68, gm. Bliżyn ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz
z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie
można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226
……………………………………………
podpis wykonawcy

Zawiadomienie (269kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (7 marca 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (10 marca 2023, 08:13:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159