Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 1047

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.02.2023r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
właściciel dz. 1047
obręb 261001_1.0015 POGORZAŁE
Skarżysko – Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz
zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku – Kamiennej pod numerem GG.6641.194.2023
uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym nr 261001_1.0015 POGORZAŁE, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
1047.
W związku z tym w dniu 31.03.2023r., o godz. 10:00 w Skarżysku – Kamiennej, ul. Modrzewiowa 28, w
miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z
nieruchomościami sąsiednimi: 1042, 1046, 1048, 81/1205.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 1047.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami
tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (28 lutego 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (6 marca 2023, 11:59:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239