Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 252

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
właściciel dz. 252
obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIE
Bliżyn
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz
zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku – Kamiennej pod numerem GG.6641.1186.2022
uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym nr 261002_2.0002 BRZEŚCIE, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 250.
W związku z tym w dniu 23.03.2023r., o godz. 11:00 w Bliżyn, Brzeście 56, w miejscu położenia działki
zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 252.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 250.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami
tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (21 lutego 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (3 marca 2023, 07:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193