Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych zgłoszeniem pracy geodezyjnej o nr GG.6641.699.20222

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A
NIP 712-335-82-28, REGON 369124325,
Załącznik:
W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 8 NA ODCINKU SKARŻYSKO KAMIENNA – KIELCE – KOZŁÓW" POIiŚ 5.1-30” zawiadamiamy, że w podanych niżej terminach dla poszczególnych działek
nastąpi:
- ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
Z uwagi na powyższe, jako zainteresowanych proszę o wzięcie udziału w opisanych powyżej czynnościach i stawienie się na swojej działce.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele gruntów proszeni są o przybycie we wskazanym miejscu i czasie z dowodami tożsamości oraz ze wszystkimi dokumentami, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy przy przyjęciu granic ich gruntów. W imieniu osób nie
obecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego,
małżeńskiej wspólności majątkowej – stronami postępowania są wszyscy współwłaściciele, współużytkownicy wieczyści lub oboje małżonkowie.
*Stosownie do § 32 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków strony postępowania są zobowiązane do posiadania dokumentu umożliwiającego wyznaczenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach. Udział w
czynnościach leży w interesie podmiotu, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
** Stosownie do art. 32 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego w zw. z art. 39 ust. 3 nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.
Bezpośredni kontakt z geodetą wykonującym całokształt prac pod nr tel. kom. 510-918-097

Zawiadomienie (1123kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krystian Blicharski (27 lutego 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (28 lutego 2023, 14:39:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138