Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Właściciele działek: 503, 504

Skarżysko - Kamienna, dnia 20.02.2023 r.
GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek: 503, 504
Obr. 15 – Płaczków – Piechotne
Gm. Bliżyn
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.1307.2022) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Płaczków Piechotne, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:502, 503 (obręb 0015 Płaczków-Piechotne, gm. Bliżyn ) W związku z tym w dniu 18.03.2023r. o godz. 9.00
w miejscowości Płaczków-Piechotne, w miejscu położenia działek zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 502 (Płaczków-Piechotne 30).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (190kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (20 lutego 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (22 lutego 2023, 11:38:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133