Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08 lutego 2023 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie
WA.RUZ.4210.22.2023.JSM
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie
z dnia 08 lutego 2023 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 tj..), w związku z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 tj..)
zawiadamiam
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Zenona Kubickiego
działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 23.02.2022 r. w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg powiatowych w Skarżysku – kamiennej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie: przebudowy rowu polegającej na wydłużeniu przepustu nr 1 w km 0+007.00 DP 1751T na rowie drogowym DK42, przepustu nr 2 w km 0+129.25 DP 1751T na rowie kolejowym, likwidacji istniejących rowów drogowych wraz z ich odcinkowym zarurowaniem w ciągu DK po stronie lewej w km 244+648 do 244+743 i po stronie prawej w km 244+646 do 244+743, wykonania wylotów tj. W1 z projektowanych ścieków przy jezdniowych w ciągu DP 1751T do istniejącego urządzenia wodnego - rowu kolejowego, W2 z projektowanego szczelnego rowu drogowego w ciągu DP 1751T do istniejącego urządzenia wodnego - rowu kolejowego, W3 z projektowanego ścieku przy
jezdniowego w ciągu DK 42 do istniejącego urządzenia wodnego - rowu drogowego, W4 z
projektowanego szczelnego rowu drogowego w ciągu DK 42 do Istniejącego urządzenia wodnego - rowu drogowego na dz. o nr ew. 699, 404 obręb 0002 Brzeście, dz. o nr ew. 560, 611 obręb 0021 Wołów oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych za pomocą w/w wylotów do rowów kolejowych i drogowych w związku z realizacją zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1751T na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do wjazdu na teren kopalni w miejscowości Wołów, gmina Bliżyn, województwo świętokrzyskie.
W związku z powyższym informuję, iż plany i opisy urządzeń /dokumentacja, operat
wodno - prawny/ wyłożone są do wglądu dla stron postępowania w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa w Wydziale Zgód Wodnoprawnych pok. 116 w godz. 800 – 15 00. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 22 58 70 211 | faks: +48 22 58 70 202 | e-mail: warszawa@wody.gov.pl 2
Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag i
wniosków w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie (901kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Zientara (8 lutego 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (16 lutego 2023, 10:53:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196