Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. finanoswo-oświatowych w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Nabór na wolne stanowisko pracy  Inspektor ds. finansowo-oświatowych w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo  polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie wyższe z zakresu administracji, ekonomii lub finansów 
i rachunkowości,
f) staż pracy: co najmniej 5 lat, 
g) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze związanym z planowaniem finansowym i realizacją budżetu,
b) znajomość obsługi i umiejętność pracy na programach Vulcan,
c) znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność rozwiązywania problemów, 
f) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
g) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie i aktualizacja planów finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych, 
b) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych w ramach rezerwy subwencji oświatowej, 
c) opiniowanie i analiza wykorzystania zmian w budżetach szkół i placówek oświatowych, 
d) wykonywanie zadań związanych z realizacją art. 30 ust 6 oraz art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, 
e) koordynacja zadań w zakresie wyposażenia i modernizacji bazy dydaktycznej, remontów w obiektach oświatowych,
f) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej z realizacji zadań oświatowych, 
g) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie spraw finansowych jednostek oświatowych oraz planów finansowych dla poszczególnych jednostek, 
h) opracowywanie okresowych i rocznych analiz z wykonania budżetu oświaty oraz dokonywanie bieżącej oceny realizacji zadań i wydatków,
i) weryfikacja i monitorowanie danych statystycznych szkół i placówek oświatowych, 
j) przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego wsparcia finansowego w zakresie oświaty, 
k) udział w kontrolach przeprowadzanych w szkołach niepublicznych,
l) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych, 
m) kontrola poprawności wykorzystania przyznanej dotacji szkołom niepublicznym.

4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) liczba lub wymiar etatu: 1,
b) wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 55/2021 Starosty Skarżyskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
c) praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie,
d) kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
e) praca wykonywana w budynku przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w podjazd i windę. 

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem)potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
g) dodatkowo:
- inne dokumenty o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.),
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 


WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście do Biura Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 lub doręczone listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r. 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Finansowo-Oświatowych w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 

6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl –zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Klauzula informacyjna (70kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Oświadczenia kandydata (160kB) pdf
                                 
metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (7 grudnia 2022)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (7 grudnia 2022, 11:26:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 650