Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Zespole ds. Polityki Społecznej i Senioralnej


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo  polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu pracy socjalnej, administracji lub ekonomii,
f) staż pracy: w przypadku wykształcenia średniego min. 3 lata stażu pracy, 
w tym co najmniej 2 lata w administracji samorządowej, a w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany,
g) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętność rozwiązywania problemów, 
d) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
e) zdolność analitycznego myślenia.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
a) koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w tym m.in.:
- przygotowanie wniosku,
- zamieszczanie ogłoszeń,
- przyjmowanie kart zgłoszenia do programu,
- przygotowywanie umów z asystentami,
- sporządzanie sprawozdań .
b) pozyskiwanie środków w ramach programów dla DPS związanych z COVID-19,
c) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych w ramach programów PFRON,
d) pomoc w opracowaniu projektów i wniosków aplikacyjnych ukierunkowanych na politykę senioralną, pomoc społeczną, w tym w zakresie osób niepełnosprawnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych we współpracy z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi,
e) pozyskiwanie środków w ramach programów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
f) pomoc w organizowaniu uroczystości z udziałem osób niepełnosprawnych oraz seniorów.
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Zespół ds. Polityki Społecznej i Senioralnej określa w § 28 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przyjęty Uchwałą Nr 45/101/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14.09.2022 r. dostępny pod podanym linkiem:
https://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=472&bip_id=9572 (prosimy o zapoznanie się).
4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) liczba lub wymiar etatu: 1,
b) wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 55/2021 Starosty Skarżyskiego 
z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
c) praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie,
d) kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
e) praca wykonywana w budynku przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w podjazd i windę. 
5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
e) dokumenty potwierdzające staż pracy: kserokopie świadectw pracy za zakończony okres zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia – wymagane w przypadku kandydatów posiadających średnie wykształcenie oraz kandydatów z wyższym wykształceniem posiadających staż pracy,
f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
g) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
h) dodatkowo:
- inne dokumenty o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.),
- inne dokumenty o posiadanym stażu pracy w administracji publicznej lub wykonawstwie geodezyjnym, 
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście do Biura Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 lub doręczone listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w terminie  do dnia 14 listopada 2022 r.
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Zespole ds. Polityki Społecznej i Senioralnej”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 
5. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Klauzula informacyjna (70kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Oświadczenia kandydata (160kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (4 listopada 2022)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (4 listopada 2022, 10:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 648